måndag 22 februari 2010

Pressmeddelande om musikutredningen

Följande pressmeddelande skickas just nu från Kulturdepartementets pressavdelning:


Samarbetsprojekt och dialog ger publiken mer musik
En samlad musikmyndighet skapas med namnet Statens musikverk, stödet till fria musikgrupper och arrangörer förstärks och musiklivet får ett större inflytande över de nationella insatserna på musikområdet. Det är några av de viktigaste förslagen i det betänkande som Utredningen om en nationell musikplattform idag överlämnar till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Målet är ett varierat musikaliskt utbud i hela landet, präglat av förnyelse och hög konstnärlig kvalitet.

- Vi har utgått ifrån att musiklivet ”kan själv”, säger utredaren Eric Sjöström. Därför föreslår vi en liten, flexibel och konstnärligt kompetent musikplattform inom ramen för ett samlat Statens musikverk. Plattformen ska kunna bistå musiklivet både med ekonomiska resurser och med kunskap och överblick - nationellt och internationellt. Samarbete har varit ett nyckelord för oss. Musiklivet är uppdelat i många olika grupperingar, och vi tror att den nya plattformen kan bidra till en stark utveckling genom att ta på sig en mäklarroll och koppla samman olika goda idéer och initiativ.

I utredningens betänkande I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12) föreslås bl.a. att:
· Statens musiksamlingar byter namn till Statens musikverk och får i uppdrag både att främja framförandet av nyskapande musik och att bevara och tillgängliggöra kulturarvet.
· En ny enhet med ca 10 anställda skapas med uppdraget att som konstnärlig samarbetspart koordinera och stödja strategiska samarbetsprojekt i musiklivet. Till samarbetsprojekten avsätts 25 miljoner kr per år.
· Elektroakustisk musik i Sverige (EMS) förs över från Stiftelsen Svenska rikskonserter till Statens musikverk.
· Statens kulturråds stöd till fria grupper, arrangörer, samverkan med komponister och fonogramutgivning förstärks med 19 miljoner kr.

Utredningens betänkande finns att ladda ner i sin helhet på http://www.regeringen.se/sb/d/12613/a/140073

Inga kommentarer: